Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Examencommissies

De examensecretaris en -commissie zijn de spin in het web op het gebied van toetsing en examinering op school. De examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van schoolexaminering en heeft verschillende taken en bevoegdheden. Dit vraagt onder andere van de school een visie op toetsing en examinering en kennis van de wettelijke regels voor de inrichting en samenstelling van de examencommissie en de wijze waarop zij haar werkzaamheden uitvoert.

 

Het leernetwerk van examencommissies heeft als doel om leden van examencommissies en examensecretarissen te ondersteunen bij het inrichten, positioneren en doorontwikkelen van de examencommissie en de rol van de examensecretaris. Centraal in de bijeenkomsten staan de keuzes die scholen maken en de vragen van scholen bij de inrichting en ontwikkeling van de examencommissie. De bijeenkomsten zijn erop gericht om onderling kennis, ervaring en werkwijzen uit te wisselen. Denk hierbij aan onderwerpen als de rolverdeling en verantwoordelijkheden van de examencommissie en -secretarissen, het ontwikkelen en bijstellen van een toetsvisie en de uitdagingen waarvoor veel examencommissies zich gesteld zien.

 

Vier sessies per schooljaar

Uitgangspunt bij het vormgeven van de vier sessies is de pdca-cyclus (plan-do-check-act), een aanpak om de kwaliteitszorg in te richten en te borgen. Daarbij is er in elke bijeenkomst ruimte voor intervisie en het bespreken van zlef ingebrachte casussen.

 

 Bijeenkomsten

Examencommissie: jaarplan en toetsvisie

In de eerste bijeenkomst van planvorming staat het opstellen van het jaarplan centraal met de doelen voor het komende schooljaar, gebruikmakend van de evaluatie van het voorafgaande jaar en met de onderwerpen die de examencommissie wil evalueren. Wanneer er nog geen start is gemaakt met het opstellen van het jaarplan, dan kan dit ten tijde van de sessie. Naast dat wat wettelijk is vastgelegd, zal elke school hierin haar eigen keuzes maken en prioriteren. Tijdens de bijeenkomst komen de invulling van het jaarplan en het uitwisselen van keuzes die worden gemaakt hierin aan bod. Ook staat visieontwikkeling op toetsing en examinering in deze sessie centraal: een heldere visie op toetsing en examinering – en de vertaling ervan naar beleid en organisatie – vormt het fundament van de borging van de kwaliteit van het (school)examen.

 

Aansluitend is er voor wie wil de mogelijkheid om gezamenlijk een 'quicksan PTA check' uit te voeren waarbij gebruik kan worden gemaakt van een Lucas format. Datum: 12 september 2023
Tijd: 14.00 - 16.00 (jaarverslag en jaarplan) 16.00 - 17.00 uur PTA check
Locatie: Corbulo college Den Haag

Examencommissie: uitvoering jaarplan en kwaliteit schoolexaminering

In de ‘do-fase’ van de pdca-cyclus staat het zicht krijgen en houden op proces en inhoud van schoolexaminering centraal. In de tweede bijeenkomst zal het accent dan ook liggen op de wijze waarop het jaarplan wordt uitgevoerd door alle betrokkenen in de school. Komt de beschreven werkwijze zichtbaar tot uiting in de schoolpraktijk en waarin kan worden verbeterd? En welke vragen/scholingsbehoeften levert dit op voor de examencommissies? Dat zijn vragen die centraal staan in de tweede bijeenkomst. Werkwijzen en aanpakken om de kwaliteit van de schoolexaminering te beoordelen zullen worden besproken en gedeeld. Tevens zullen suggesties worden gedaan voor scholingsmogelijkheden op dit vlak.

Datum: 12 december 2023
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Heldring Business School, Morsestraat 1 Den Haag

Examencommissie: evaluatie, reflectie en jaarverslag

In de derde bijeenkomst zal het gaan over de verplichte jaarlijkse evaluatie en de wijze waarop de examencommissie op de kwaliteit van de schoolexaminering in de school en op haar eigen functioneren reflecteert. Welke instrumenten gebruikt de school hiervoor en hoe worden adviezen geformuleerd richting schoolleiding? Deze vragen komen in de derde sessie aan bod.

Datum: 05 maart 2024
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Hofstad Lyceum, Colijnplein 9, Den Haag

Schrijfsessie jaarverslag/jaarplan examencomissies

Als examencommissie ben je verplicht een jaarverslag op te stellen dat je aanbiedt aan je schoolleiding. Het jaarverslag vormt de basis voor het jaarplan dat je vervolgens opstelt met de doelen voor het komend schooljaar. Tijdens deze sessie ga je aan de slag met het schrijven van het jaarverslag en/of jaarplan. 

Datum: 30 mei 2024
Tijd: 9.00 - 12.00 uur
Locatie: Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105, Den Haag
Bijzonderheden: Bij inschrijving graag vermelden met hoeveel leden van de commissie je komt. 
Meld je aan voor deze bijeenkomst

Examencommissie: jaarverslag, examenreglement en PTA's

De vierde bijeenkomst, vanuit de laatste act-fase van de cyclus, is gericht op het opstellen van het jaarverslag en een nieuw voorstel voor een examenreglement. Welk format is hiervoor geschikt en op welke manier kunnen voorstellen worden gedaan voor aanpassingen in het reglement die wettelijk mogelijk zijn. Deze sessie zal gericht zijn op het bespreken van de evaluatie Lucasbreed en het bekijken van het voorstel van algemene hoofdstukken van het examenreglement en de PTA’s. 

Aansluitend zal Liana Eelkema, juridisch adviseur, van 16.00 - 17.00 uur aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Datum: 04 juni 2024
Tijd: 14.00 - 16.00 uur; 16.00 - 17.00 uur: juridisch adviseur (facultatief)
Locatie: Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105, Den Haag


Aanmelden voor dit leernetwerk

Wil je je aanmelden voor het reguliere netwerk? Meld je dan hieronder aan.
Meld je aan